IFU

Information for Use

עלוני הוראות שימוש בתרופות

ליווי בתרגום   |   עימוד לפי הדרישות הרגולטוריות   |   הדפסה    |   קיפול, כולל קיפול מורכב    |   ספירה ואימות בסריקה    |    משלוח לחברות ההפצה עם האישורים המתאימים, 9001 ISO    |   עימוד לעלון מורכב עד – 22 שפות

תפריט נגישות